Make your own free website on Tripod.com

Allah (c.c.)'dan Af ve Afiyet isteyiniz

       Ebul Fadl Abbas b.Abdulmuttalip(r.a.)'dan:Ya Resulullah(s.a.v.)bana bir şey öğret ki onu Allah(c.c.)'dan isteyeyim.Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:"Allah(c.c.)'dan afiyet iste."Bir kaç gün bekledim,tekrar Resulullah'a gittim ve yine dedim.Bana bir şey öğret ki onu Allah'tan isteyeyim.Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:"Ey Abbas,ey Allah'ın Resulunun amcasının oğlu Allah(c.c.)'dan dünyada ve ahirette afiyet iste."(Tirmizi,Hasen-Sahih)

        Burada Peygamber(s.a.v.)'den varid olan ya da ashabına(r.a.)öğrettiği bazı duaları zikredeceğiz inşaallah.  İbn Ömer(r.a.)'dan:Peygamber(s.a.v.)bir meclisten kalkarken çok azdır ki ashabına şu dualarla dua etmesin.(Yani hep böyle dua ederdi.Etmediği çok az olurdu)

         (Allahummaksim lena min haşretike ma tübelliğuna bihi cenneteke ve minel yakini ma tühevvinubihi aleyna mesaibeddünya.Allahumme metti'na bi esma'ina ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyeytena vec'alhul varise minna vecal se'rana ala men zalemena.Vensurna ala men adana ve la tec'aliddünya ekbera hemmina vela meblağa ilmina ve la tusallit aleyne men la yerhamuna.)

          "Ya Rabbi bizi cennetine ulaştıracak korkuyu bize ver.Ya Rabbi dünya musibetlerini bize kolay kılacak iman ver.Ya Rabbi bizi hayatta tuttuğun müddetçe kulaklarımızla,gözlerimizle ve kuvvetimizle bizleri faydalandır.O faydaları bizden sonrakilere varis kıl.Ya Rabbi bize zulmedene karşı intikamımızı al,bize düşmanlık edene karşı bize yardım et.Dünyayı en büyük üzüntümüz kılma.İlmimizin ulaştığı yer de kılma(Yani ilmimiz dünyayı aşsın ahiret ve maneviyatı da bilelim).Bize acımayan insanları da bize musallat etme."(Tirmizi,Hasen)

          Ebu Hureyye (r.a.)'dan Resulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Her kim ki şiddetli ve gamlı (üzüntülü)   zamanlarda Allah(c.c.)'ın kendisine icabet etmesi onu sevindiriyor,rahatlık anında Allah'a duayı çoğaltsın.(Tirmizi,Hasen hadis)

          İbn Mesud(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber(s.a.v.)Efendimiz şöyle buyurmuştur:(Allahumme inni eselukel hüda vettüka velafafe velğina)"Ya Rabbi ben senden hidayet,takva,iffet ve zenginlik istiyorum."(Müslim)

         Sahabi(olan)Tarık b.Eşim el-Eşceği şöyle dedi:Bir adam müslüman olduğu zaman Nebi(s.a.v.)ona namazı öğretti sonra da ona şu kelimelerle dua etmesini öğretti:(Allahummeğfir verhamni vehdini ve afini verzukni)"Ya Rabbi beni bağışla,beni affet ve beni rızıklandır."(Müslim)

        Müslimin diğer bir rivayetinde ise Tarık'tan şöyle nakletmiştir:Peygamber(s.a.v.)'e gelen bir adama Peygamber(s.a.v.)'in şöyle dediğini Tarık işitti:Ya Resulullah (s.a.v.),Rabbimden istediğim zaman ne diyeyim(ne isteyeyim)Buyurdu ki:

         "De ki Yarabbi beni bağışla bana merhamet et,beni affet ve beni rızıklandır.Muhakkak ki bunu istemen hem ahiretini hem de dünyanı toplar(kurtarır)."

        Ebu Hureyye(r.a.)'den rivayete göre Peygamber(s.a.v.)şöyle buyuruyordu(dua ediyordu):"Ya Rabbi işlerimin koruyucusu olan dinimi salih kıl(ıslah et).İçimde maişetim(geçinmem)olan dünyamı salih kıl(düzelt).Dönüşüm olan ahiretimi salih kıl.Hayatı benim için bütün hayır işlerinde fazla kıl ölümü de şer işlerinde erken kıl.(Yani ömrüm hayırlı olacaksa uzat,eğer ömrüm şerli olacaksa benim canımı al)"(Müslim)          Ebu Umame(r.a.)'dan Resulullah(s.a.v.)çok uzun bir duada bulundu biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik.Biz,Ya Resulullah sen çok uzun duada bulundun biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik dedik.Peygamber(s.a.v.):Ben size   bu ettiğimin hepsini içine alan bir dua öğreteyimm mi size?Şöyle deyin :          (Allahumme es'eluke min hayri ma seeleke minhu nebiyyuke Muhammedün sallalahu aleyyi ve selleme ve neuzu bike min şerri mesteaze minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyyi ve selleme ve entel müstecanu ve aleykel belağ vela havle vela kuvvete illa billah.)

        Ya Rabbi Nebiyyi Muhammed (s.a.v.)senden hangi hayırları istiyorsa ben de o hayırlardan istiyorum ve Nebiyyi Muhammed(s.a.v.)sana hangi şerlerden sığındıysa ben de o şerlerden sana sığınıyorum.Sen kendisine sığınılansın her şeye ulaştıran sensin,kötülükten dönüş ve iyiliğe kuvvet bulma ancak Allah'ın yardımıyladır.(Tirmizi,hasen hadis)