Make your own free website on Tripod.com

 MEZHEPSiZLiK NEDiR ? 

Bir müctehidin ictihadlarinin hepsine MEZHEP denir. Seriati bildiren ilme FIKIH ILMI denir. Fikih bilgileri, Kitap, Sünnet, Icma ve Kiyas denilen Edile-i ser''iyye'den meydana gelmistir. Eshâb-i kiramin tamami müctehid olup her birinin mezhebi digerine göre az veya çok farkli idi.Mezhebe tabi olmak kolayliktir. Çünkü her müslümanin islami detaylarina göre incelemesi ve ondan hüküm çikarmasi imkansizdir.Biz su anda ibadelerimizin nasil yapacagimiz husunda mezheplerin geleneklerine uymaktayiz yaksa bu zamanda namaz kilmasini nereden ögrenecektik.
Mezhepler, hak ve bid'at mezhepleri olmak üzere ikiye ayrilir.
ITIKADDA MEZHEPLER :
Itikad da Müslümanlarin iki mzhebi vardir Imam-iEsari ve Imam-i Maturidi.
AMELDE HAK MEZHEPLER :
Ilk asirlarda Eshâb-i kiram, Tabiîn ve Tebe-i tabiîn devrindeki mutlak müctehidlerin her birinin birer mezhebi vardi. Bugün dördü hariç digerlerinin hükümleri bilinmediginden bunlarla amel etmek caiz degildir.
MEZHEPSIZLIK NEDIR :
Islam dinini bozmak ve tahrip etmek için en çok kullanilan yoldur.Bunu kabul ettirdikleri taktirde herkes kendi sapik görüslerini rahatça ortaya koymalari kolay olacaktir .Hatta kendi fikirlerini ortaya koymaya bile gerek kalmayacaktir ,çünkü herkes bir imam-i Azam derecesinde Islam'i bilemez. Dolayisiyla Mezhepsizlere göre orta okul arapcasi bilen herkes içtihat sahibi olabilir.Bu yola tevessül edenler özellikle Islam disi cenahlardir çünkü çok kolay taraftar bulabilmektedirler. Kimi dinde reformcu olup dini içten yikmaga çalisir. Kimi Islâmiyet'i asra uydurmaga gayret eder, kimi dini, kendi anlayisina göre tefsir eder, kimi mezhepleri inkâr eder, kimi hak veya bâtil mezhepleri birlestirmege kalkar Bir kisim sapik müslümanlar da bilerek veya bilmeyerek bu mezhepsizlere masalik yapmaktadirlar.
Ikinci derecedeki mezhepsizlerin bir kismi söyledir:
1 - Bir kimsenin kendisini mutlak müctehid görerek ahkâm çikarmaga çalismasi, Kitap ve Sünnete kendi anlayisina göre mana vermesi, Ehl-i sünnetten ayrilmasi (selefîlik ve vehhâbilik hareketi böyle bir mezhepsizliktir.)
2 - Hak ve bâtil mezhepler arasinda tercihler yapmak veya sadece hak mezhepler arasinda tercihlerde bulunmak suretiyle hak mezhepleri ilga etme hareketi.
3 - Icma ve kiyasi inkâr, taklit aleyhtarligi, farkli ictihadlarindan dolayi Islâm âlimlerine dil uzatip Ibni Teymiyye, Sevkâni, Abduh gibi mezhepsizleri önder kabul etmek.
Bu hareketleri yapan kimselerin mezhepsiz oldugu kolayca anlasilir. Bununla beraber birkaç müsahhas misal verirsek mezhepsizler daha kolay teshis edilir.
MEZHEPSIZLERIN SÖYLEMLERI :
l - Ittihâd-i Islâm "Islâm birligi" diyerek hak, bid'at ve bâtil mezhepleri bir arada toplama gayreti (Meselâ sünnî, siî, vehhâbi, dürzî ve sosyalistleri bir çati altinda toplamak gibi)
2 - Mezhepler üstü hareket etme "Islamcilik cereyani" Bugün Ehl-i sünnet olan bazi kimseler bilmeden Islâmci tabirini kullanmaktadir, Islâmcilik mezheplerden uzak olma hareketidir. Osmanli Devletini yikan âmillerden birisi de bu Islamcilik hareketidir.
3 - Efgani ve Abduh gibi masonlari Islâm âlimi olarak tanitma ve takdim, kâfirlere karsi yumusak hareket etme "Islâm hümanizmi" dedikleri bâtil yol.
4 - Islâmiyeti solculuk zannetme, özel mülkiyeti inkâr, Seyyit Kutup gibi mali cemiyetin mülkü sayma, "Islâm sosyalizmi" dedikleri bâtil cereyan.
5 - Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinden birisine göre kitap yazmayip, Islâm da Faiz, Islâm'da Zekât, Islâm'da Abdest gibi hak mezhepleri ilga edici Telfik hareketi(Mezhebleri birlestirme)
7 - Müellefe-i Kulübün Kütüb-i sittedeki Hadîs-i seriflerle sabit iken Kâfirlere zekât vermek için Mason Abduh gibi müellefe-i kulüba zekât verilmesini savunmak.
8 - Müftabih kavilleri zikretmeyip çesitli mezheplerdeki âlimlerin içtihatlarini bildirerek okuyucuyu sasirtma gayesini gütmek veya bunlardan bazisinin içtihadinin kuvvetli oldugunu söyleyerek âlimler arasinda hakemlik yapmak.
9 - Siffîn hâdisesini vurdu kirdi seklinde anlatilarak Sahabe i Kiram radiyallahü anh'a dil uzatmak.
10-Tasavvufu, rabitayi, ölmüs evliyanin feyz vermesini inkâr etmek.
11 - Altin yüzüge, kadin-erkek birlikte oturmaga ve düsük faizlere cevaz vermek.
12 - Peygamberlerin günah isledigini söylemek.
13- Vefat etmis evliya ve enbiyadan yardim istemeyi sirk saymak.
14 - Zaruretsiz küfür alametini, kullanmayi caiz görmek.
15 - Peygamber aleyhisselâmin mübarek anne ve babasina kâfir demek.
16 - Mucizeleri tevil veya inkâr etmek. Miracin ahmak Mr. Hamidullah gibi rüyada oldugunu söylemek.
17- Mezhepsiz Mevdûdî gibi Imanin sartini bes olarak bildirmek, kaderi inkâr etmek.
18 - Suudî Arabistan'i örnek bir islam ülkesi olarak göstermek büyük hatadir çünkü vahabilikle yönetilmektedir.
19 - Ramazan'in giris ve çikisinda vehhâbilere uymak, vehhâbilerle yapilan Kültür Anlasmasini müdafaa etmek ve vehhâbileri Ehl-i sünnet zannetmek.
20 - Zindik Humeynî'yi Islâm âlimi zannetmek ve Iran rafizîlerini sanki Islam düsüncesi gibi savunmak.
21- Kur'ân-i Kerîm' den ve Hadîs-i seriften bizim gibi mukallidlerin anladiklari delil olmaz. Bunlar ancak müctehidler için delildir. Hal böyle iken muteber bir tefsire bakmadan "Kur'ân-i Kerîm'i okuyup Allah böyle buyuruyor demesi büyük hatadir. Ben Kurân'dan ve Hadîs'ten baska delil tanimam demesi büyük cinnettir